3 BankGeld SIG logo

Wat is ‘Bankgeld’?

LotusBank-Intro-003
 • De geschiedenis van geldbanken gaan duizenden jaren terug
 • Het gaat er niet om WAT een bank is, maar WIE een bank vormen.

Het woord “Bank” is afgeleid van “Banca”: de tafels van geldwisselaars.
Het is de plaats waar handelszaken worden afgesloten in een contract.

  Geld is een symbool; wat in plaats staat van de zaken zelf.
  Geld is een kwantiteit zonder kwaliteit; geld heeft géén waarde.

Een “bank” is indertijd ontstaan omdat we in het omgaan met zaken bepaalde afspraken moeten maken. “Banken” komen voort uit de tempel van Hermes, Mercurius, het principe van verbinding, verbondenheid, Communicatie en ... miscommunicatie. Hermes is ‘de god’ van handelaar èn dieven, rechters èn leugenaars. De staf van Hermes is – nog steeds – te zien in het symbool “$”.

Banken hebben te maken met handel. Echter, ook, helaas, met mishandeling.
Allerlei “mensen doen voor geld wat ze zonder geld zouden nalaten”.
Wat te weinig mensen beseffen is dat geld géén eigen waarde heeft.
Geld is alleen maar een symbool. Tegenwoordig is geld niet meer dan een getal in een computer; een ‘1’ of een ‘0’. Een druk op de knop en alles is gewist. Hou dat in gedachten, wanneer je iemand vraagt om je te betalen, of iemand je vraagt om te betalen...

Geld is een bijgeloof. Het is een geloof in de magie van symbolen. Zoals men zegt: “het is wat de gek ervoor geeft”. Om de ziekten te genezen die door geld worden veroorzaakt, is het nodig om het (bij)geloof in geld te genezen.

Laten we daarom eerst kijken hoe de mensheid zich een ‘hel’ heeft gebouwd.
De Aarde voedt alle vormen van leven; inbegrepen alle mensen.
Oorspronkelijk deelden alle mensen de vruchten van de Aarde met elkaar.
Later zijn ze die gaan ruilen, en verwerd het delen van (w)Aarde tot ruilhandel.
Ruilhandel is voorwaardelijk; liefde is onvoorwaardelijk. Mogelijk werden die voorwaarden gesteld om misbruik te voorkomen; misbruik kunnen we beschouwen als een symptoom van ziekte. Op dit moment zien we het omgekeerde: het systeem van ruilhandel, handel, geldhandel en geld lijkt te worden misbruikt om steeds meer voorwaarden te stellen. Daardoor maken mensen andere mensen afhankelijk van hun wil; in principe gaat het om slavernij. De oplossing daarvoor is dat alle mensen weten dat ze (alktijd) Vrije Keuze hebben, en daar hun Response-ability voor nemen.

In de ‘pathologie’ van verslaving, onderdrukking, uitbuiting en misbruikt speelt misleiding een belangrijke rol (zie het verhaal van Faustus). Het begrip van ‘eigendom’ speelt daarin een belangrijke rol (dat komt straks verder aan bod). Het gaat hier om het parasiteren ven mensen op mensen; dat heeft te maken met een ontwikkeling waarin mensen eerst dieren, daarna vrouwen, daarna andere mensen gingen ‘temmen’ (en behandelden als ‘vee’). Dat deden ze steeds vanuit hetzelfde principe; samenspannen, en aan anderen natuurlijke vermogens/voorraden te ontzeggen. Monopoliseren. Geld heeft te maken met het parasiteren van mensen op andere mensen, door ze toegang tot de Aarde te ontzeggen.

Die gang van zaken is te zien in het ontstaan van geld. Daarin zien we de verwording van het delen van de rijkdommen van de aarde, in het veroorzaken van armoede door aan andere mensen die natuurlijke rijkdommen te onthouden.

Veel mensen denken bij het gebruik van banken, of geld, niet aan machtsmisbruik.
Ze wijten het voorkomen van armoede niet aan het bestaan van geld.
Vandaar dat ik graag eerst een samenvatting wil geven van het ontstaan van geld, zoals dat in de geschiedenis is te vinden. Pas echter op: de geschiedenis zoals we die kennen, is door/voor de bankster herschreven. We kunnen dus niet op de geschiedenisverhalen vertrouwen. Vandaar dat ik voorstel om op je/ons eigen gevoel te (leren) vertrouwen.

Laat me een schets geven van het ontstaan van het banksysteem zoals we dat nu kennen. Laat me beginnen, lang geleden, voordat gelden banken gemaakt zijn.

Het ontstaan van Banken

Lang geleden leefden de mensen samen op Aarde; samen met alle vormen van leven. Ze deelden de vruchten van de Aarde; met elkaar, en met alle vormen van leven.

Op enig moment, om welke reden dan ook, zijn ze die vruchten niet gaan delen, maar ruilen. Dat is te verwachten bij families of stammen, die verschillende valleien ingaan, en daar verschillende gewassen vinden, meenemen en die met elkaar delen. Ik stel me voor dat op een dag de regen losbarstte en dat de families/stammen hun eigen weg gingen en dat wat ze op dat moment hadden gedeeld, daar elk een deel van meenamen.

Ik kan me voorstellen dat stammen in hun trek over de Aarde elkaar ontmoetten, en dat wat ze hadden geoogst soms met elkaar deelden, soms elke een deel meenamen van wat ze samen hadden verzameld.
Dat is veranderd in een situatie waar sommige stammen ergens bleven wonen, en de stammen die bleven reizen. Met een vreemde omkering van zaken: de stammen die op hun reizen nieuwe informatie en producten vonden deelden dat met de stammen die ergens woonden. Maar de stammen die daar woonden zijn die producten gaan ‘verkopen’ aan de andere stammen die voorbij kwamen op hun reizen. En meer gaan vragen voor wat ze hadden verzameld, dan waar ze het voor hadden gekregen. De uitbuiterij was begonnen.

De banken zoals we die nu kennen zijn dus begonnen met de banken (tafels, stallen) waarop de dorpelingen de producten uitstalden. En het handelen ontstond doordat mensen niet meer deelden, maar een tegenprestatie vereisten. In plaats van overvloed, werd (het scheppen van) tekort de norm. Dit had waarschijnlijk te maken met de afhankelijkheid van de dorpelingen van aanvoer van elders door de ‘nomaden’.

Deze samenvatting van het ontstaan van ‘handel’ is maar een deel van het verhaal.
Het verhaal gaat verder met het ontstaan van geld, boekhouding en belasting.

Het ontstaan van Geld

Laten we weer uitgaan van het (ver)delen van het fruit van de Aarde; en de het invoeren van uitruil. Bekijk dit op afstand; in tijd en ruimte.
Op het moment dat het fruit uit seizoen is, valt er geen fruit te delen maar wel de zaden.
Op het moment dat de reizen over berg en dal gaan, dan zijn (edel)stenen beter houdbaar dan zaden; en goud minder kwetsbaar dan (edel)stenen; want weer versmeltbaar.
Het maakt niet veel uit wat als symbolische tegenwaarde wordt gebruikt; als het aar iets is wat niet in overvloed is te vinden: gekleurde veren, mooie schelpen, ... In onze ‘stam’ werd het goud.
Goud is nog steeds alleen maar bedoeld om nog steeds dat fruit van de aarde te kunnen delen. Goud kan je niet eten.

Het ontstaan van Boekhouding

De dorpelingen/stedelingen stapelden op wat ze van de nomaden (ver)kregen. Op het moment dat dit meer werd dan in een keer is te overzien, is dat weer te geven via symbolen. De uitvinding van de kunst van het schrijven werd lang voor Magie gehouden. Magie was het gebruik van symbolen, om naar iets in de werkelijkheid te verwijzen. Boeken en heilige boeken vervangen, om het zo maar te zeggen, de werkelijkheid die is, door een werkelijkheid op papier. Het is niet verrassend dat de oudste kleitabletten van de Sumeriërs gaan over handel, en mythen. Dus: het gebruik van symbolen.

Het ontstaan van Belasting

Bij de Egyptenaren is te zien dat de Schrijvers ook de belastingambtenaren waren. Ze waren vrijgesteld van belasting (in Ierland bleef die traditie behouden). Hoe en waarom belasting ontstond is een verhaal op zich; Charles Adams geeft daarvan een mooie beschrijving.

De wiskunst – alweer de magische kunst van het werken met symbolen – werd ontwikkeld: de meetkunde om te bepalen hoe groot het land van een boer was; de algebra om uit te rekenen hoeveel emmers van de oogst naar de staatsruif ging. Het is een verhaal op zich dat dit soms ook werd vereist wanneer de oogst mislukt was; en dat een farao besloot dat tollenaars die zich misdroegen de neus afgesneden zou worden – dat bleek te helpen.

Het idee van oogst en het waanidee van rente.

Een waanzinnig idee waar we nu last van hebben is ... rente. Daar waar het planten van een graankorrel leidt tot de oogst van een are. Wanneer je konijnen houdt, dan heb je rap heel veel konijnen. Maar dat geldt niet voor dode materie. Aardvoorraden die je gebruikt raken op. En geld groeit niet aan; dus er is géén enkele manier waarop je over geld rente kan betalen. Rente gaat over geld wat nooit gemaakt is. Het rentepercentage van geld, is het percentage van de bevolking wat failliet gaat.
We hebben dus te maken met een fundamentele verwarring tussen boeren en handel. Op een boerderij – in de natuur – ontstaat méér doordat je de Aarde verzorgt (de wet van het land). In de handel – van een cultuur – ontstaat niets méér wanneer je iets van plek A naar plek B brengt (de wet van de zee).

Het is nodig om de gedachten over ruilhandel te herleiden naar het delen van de vruchten van de Aarde. En het is nodig om de gedachten over handel te herleiden naar het verzorgen van de Aarde.
In de handel heb je met een heel ander principe te maken (‘je opereert in een totaal andere dimensie’) dan in het boeren (het verzorgen van de Aarde).

Ik wil het idee van uitruil even terughalen naar het idee van het delen van de vruchten van de aarde. Terug van parasiteren naar symbiose. (Lees daarover het werk van Lynn Margulis.) Je hebt dan een vraag en aanbod op basis van overeenkomstigheden in vrije keuze i.p.v. een afhankelijkheidssysteem.

Zoeken naar betrouwbaarheid

In het verhaal over banken, bankgeld, geldhandel en handel is het nodig om duidelijk te maken dat we hier te maken met de werkwijze van de zeehandel; meer exact: de piraterij.
We kunnen het verschil tussen wetten van het land (boerderij) en wetten van de zee (piraterij) ook zien in ons lichaam; in het verschil tussen de zogenaamde “Volle Organen” (bijvoorbeeld de lever) en de “Holle Organen” (bijvoorbeeld de galsblaas). Het gaat om het verschil tussen Transformatie en Transport.

In de (zee)handel wordt niet geproduceerd, maar verplaatst. in de (zee)handel gaat het  niet over mogelijke groei, maar mogelijk verlies door (schip)breuk.
Ook de omgang met geld is gebaseerd op het model van de scheepshandel.
Ook bij Geld gaat net NIET om meerwaarde zoals bij het werken het werken met het land (meeropbrengst doordat het land de boer voedt die het land voedt).
Ook voor Geld geldt hetzelfde als voor transpoort (op zee): zoveel als je erheen brengt, zoveel komt ook aan – tenzij door stormen op zee lading of het schip verloren gingen.

Boerderij versus Piraterij

Scheepvaart(wetten) en (bank)geld gaan over het zoeken naar zekerheid tegen onvoorspelbaar/onvermijdbaar verlies. Verlies zal er altijd zijn, want stormen zijn onderdeel van de natuur.
In de scheepvaart/bankwereld wordt echter geprobeerd om problemen met de natuur op de cultuur te verhalen.

Rente, belasting, verzekeringspremie en plunderen zijn niet los van elkaar te beschouwen. De ene mens wil de ander laten opdraaien voor hun eigen behoefte. Het is een parasitair systeem.  Het is een afhankelijkheidssysteem. Het is het model van piraterij.

Vanuit de oudheid is er gezocht naar afspraken om duidelijkheid te hebben over verantwoordelijkheid in het zakendoen; ook om wanbetaling te voorkomen.
“Verantwoordelijken” moet daarin letterlijk worden begrepen: er vielen doden wanneer afspraken niet nageleefd werden: “verantwoordde lijken”.

  Veel van de principes die de geldhandel bepalen zijn gebaseerd op de zeehandel (en de piraterij) en vastgelegd – al vanaf de tijd van de Foeniciërs, en uitgewerkt in de Romeinse Tijd – in de UCC (Uniform Commercial Code). Een privéwet(!)

(Be)Handelen van mensen

Het is belangrijk om te begrijpen dat, en hoe, deze privé-wetten en (geld)banken de samenleving zijn gaan bepalen. Handel (economie) geldt nu als norm; en regeringen zijn opgezet volgens het model van een schip (‘van de staat). Daarin wordt de filosofie van handel (in objecten) ook gebruikt voor de omgang met mensen.

 • Als behandelen reduceert tot handelen, dan is de kwaliteit van leven verloren.

Datzelfde is (nog) te zien in de klassieke wetenschap, die mensen beschouwt als objecten. We moeten daarom het grote verschil onderkennen tussen de wetten van het land (overeenkomsten op basis van overeenkomstigheden) en de wetten van de zee (handelsrecht). (Dit wordt verder uitgewerkt in de Regenboogpartij.

Het (bij)geloof in geld is dus onlosmakelijk verbonden met afhankelijkheidsdenken.
Geld is een parasitair systeem, zolang het is gebaseerd op de filosofie van ‘rente’ en handel. Als de wetten van (geld)handel worden gebruikt als norm voor de rechten van mensen, dan worden mensen behandeld als stukgoed en verhandels als slaven.

Geld wordt een symbiotisch systeem zodra het op EigenWaarde wordt gebaseerd; en wordt verankerd in de zorg voor de Aarde.
Op dat moment wordt direct weer duidelijk dat ‘het land voedt de boer die het land voedt”, en dat we samen leven in overvloed van/met de Aarde, in plaats dat we parasiteren op elkaar.
Vanaf dat moment worden mensen gerespecteerd in hun scheppend vermogen, en gewaardeerd in hun gebruik van Vrije Keuze.
Vanaf dat moment is de natuurlijke rangorde hersteld; de wetten van de handel gelden NIET voor mensen; de wetten/rechten van mensen zijn gebaseerd op hun overeenkomsten; op basis van Vrije Keuze.

BankGeld is Parasitair

Te weinig mensen beseffen dat bankgeld een parasitair systeem is.
Banken monopoliseren geld, en maken het slechts in beperkte mate beschikbaar; vergelijk het met het vullen van een aquarium met water.
Mensen kunnen de banken alleen geld terugbetalen, als ze het ver’krijgen’ van andere mensen – door bedelen of beroven; vergelijk het met haaien die elkaar opeten om groter te worden.
In dit systeem gaat het rijk worden van de één altijd ten koste van de verarming van een ander.

Parasiteren, angst voor verlies, eigen onvermogen en (spirituele) armoede zijn niet los van elkaar te beschouwen. Rente en geld is gekoppeld aan natuurlijk verlies van goederen doordat we als cultuur leven in de natuur. We hebben altijd met ‘natuurrampen’ te maken, net zoals we ook altijd van natuurlijke overvloed leven.

Delen van natuurlijke overvloed

  Eigen betrokkenheid is daarin de bepalende factor.
  Niemand leeft door/voor geld.
  We leven allemaal in samenspel met de Aarde, en met elkaar.
  Wat je zaait, kan je oogsten.

Plant je één graankorrel in de Aarde, dan kan je een are oogsten.
Alle vormen van leven kunnen daarvan eten.
Het mooie vermogen van de mens is dat we overvloed kunnen genereren door de Aarde te verzorgen; vandaar dat dit project “Planting Paradise” genoemd is. Ons gebruik van Vrije Keuze, bepaalt de kwaliteit van (ons) leven op arde.

  De LotusBank is onderdeel van dat principe. Het is géén geldbank, maar het tegendeel: het gaat om de investering van EigenWaarde.
  Het gaat niet om betalen voor goederen (handel/economie) maar over het investeren van (tijd van) Leven (beleving/ecologie).

De LotusBank is een geneeskundig instrument, om het zo maar te zeggen.
Het biedt een weg van afhankelijkheid (van geld) naar autonomie (beleving van EigenWaarde). In plaats van parasiteren, gaat het om symbiose, Het gaat niet langer over dood (materie) maar leven (beleven). Je bent niet afhankelijk van een ander, maar je vormt je eigen bank, en je eigen geld – op basis van je EigenWaarde.
 

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]