6 Wetsvormen SIG logo

Vormen van Wetten

LotusBank-Intro-006
 • We leven allemaal binnen een samenspel van wetten (zie boven)
 • De problemen die we kennen ontstaan wanneer die wetten worden omgekeerd

Leven heeft te maken met de be-leving van onze omgeving.
Onze betrokkenheid (in 4 dimensies) is daarin bepalend.
In de wetten van de dode materie wordt de be(-)leving ontkend.
Geld is gebaseerd op die filosofie van (handel in) dode materie.

Onze beleving van onze omgeving is gebaseerd op het leren omgaan met gegeven van leven: Vrije Keuze.
We kunnen daarin bepaalde wetmatigheden ontdekken; maar het gaat er vooral om daarmee te (leren) leven.
Het probleem wat we nu zien is dat mensen die volgorde van die wetmatigheden omkeren.
Daardoor worden mensen als objecten behandeld; en daarop ‘afgerekend”.

Planting Paradise maakt gebruik van een bevinding van Wetenschap van Leven:
Vrije Keuze is een gegeven van leven - als mensen leren we daarmee omgaan.
LotusBank stelt de vraag hoe we dat elk samen kunnen; wat is betrouwbare afspraak?
(RegenboogPartij is een apart project om eigen mening vrij te kunnen uiten.)

4 dimensies; 4 wetten

Eerder is al beschreven hoe we Vrije Keuze in ons bewustzijn beleven (epifyse, hypofyse,klieren, cellen)
Ook is beschreven hoe we dat beleven in het contact met onze omgeving (lichaam, huid, contact, buitenwereld).
Ook is al beschreven hoe we dat beleven als het contact met onze omgeving (belichamen, be’rijden, be’palen, be’zitten).
Nu komt in beeld hoe we dat beleven als onze omgeving; in een systeem van 4 ‘wetten’:

 1. Kosmische Wetten (de principes van Schepping; ‘geest’)
 2. Natuurwetten (gelden voor alle vormen van leven op Aarde; ‘ziel’)
 3. Wetten van het Land (gelden alléén voor groepen mensen, vereist instemming)
 4. Wetten van de Zee (zijn géén wetten maar reglementen, voor zaken van Aarde)

We kunnen dit ook anders formuleren, in termen van betrokkenheid in beleving:

 1. gegeven
 2. beleven
 3. overeenkomstigheden/overeenkomsten (contacten)
 4. afspraken (contracten)

Dit schema vat mijn studie bij de ingenieurs, in de British Library en bij de artsen samen.
Belangrijk is dat de rechtvolgorde onomkeerbaar is.
Onze beschrijvingen (4) gelden nooit voor het universum (1); ze bepalen slechts ons gedrag.
De ‘wetten’ die te maken hebben met geld (4), gelden nimmer voor mensen (3).

1) De kosmische wetten gaan over schepping: hoe ontstaat iets uit niets; hoe ontstaat leven?
Vanuit puur informatie vormt een kosmische gaswolk, dan sterren in tenslotte planeten.
Op de korst van een van de planeten, de Aarde, lopen wij rond, met een lichaam opgebouwd door cellen, vanuit de mineralen, via plant- en diervormen, tot zelf-bewuste dieren, ‘behept’ met een wereldbeeld in hun hoofd.
Alles draait om dat wereldbeeld in ons hoofd, en hoe dat verschilt van de wereld om ons heen – en hoe we met dat verschil omgaan.

Vrije Keuze is een gegeven van leven: het is de essentie van leven en het maakt dat we soeverein zijn in ons lichaam.
Onze Vrije Keuze (pijnappelklier) bepaalt in onze be-leving van ons wereldbeeld (cortex) ten opzichten van onze beleving van ons lichaamsbeeld (cerebellum) – in onze voorstelling van onze omgeving.
Besef, dat we géén echt beeld hebben van onze omgeving; we hebben alléén onze interpretatie daarvan: ons wereldbeeld op basis van sensorcellen op de oppervlakte van ons lichaam.
Ons beeld van onze omgeving (uniVersum) is in feite een binnenste-buiten voorstelling van (het inVersum) onze voorstelling in ons hoofd.
De oude culturen zeggen: ‘het universum is geschapen zodat de goden zichzelf konden leren kennen’.

2) De natuurwetten gaan over leven op Aarde: daarin zijn we met alle vormen van leven verbonden.
In ons eigen lichaam bouwen we elk op onze eigen unieke manier onze levenservaring in, in ons DNA (zie de beschrijvingen van Bruce Lipton).
Via de voedselkringloop wisselen alle levensvormen hun DNA uit, zo leren we allemaal samen, over(-)leven op Aarde; alle levensvormen zijn daarin verbonden.
Over miljarden jaren heen zijn zo meer bewuste vormen van leven gevormd (zie de beschrijvingen van Lynn Margulis).
De mens(heid) is daarin als organisme handiger en verstandiger dan veel andere vormen van leven: door Taal & Technologie kunnen we meer samenwerken in omgaan met de omgeving.

Op dit moment is de mens(heid) onverantwoordelijk in de omgang met Aarde en vormen van Leven.
Dat heeft vooral te maken met de manier waarop onze kultuur leven bestudeert vanuit wetten van de dode materie; door omkering van de 4 Weetten (zie boven).
Dat heeft veel met het (bij)geloof in bankGeld te maken; en de verslaving aan de bejegening van mensen als slaven.
Het is nodig om de cultuur weer met de natuur te verbinden, door te veseffen dat alle vormen van leven soeverein zijn in hun be-leving van Vrije Keuze.

3) De Wetten van het Land gaan over afspraken tussen mensen: per omgeving zijn die verschillend.
Afhankelijk van de plaats waar mensen leven op Aarde, moeten ze op een andere manier met klimaat en omgeving omgaan.
In elke omgeving passen levensvormen zich aan op het verschil in samenspel tussen ondergrond en klimaat.
Daardoor hebben mensen daar een andere ervaring, met andere planten en dieren, in die omgeving waar ze wonen.

De wetten van het land zijn perland verschillend.
Zulke wetten zijn slechts wetmatigheden, in de overeenkomsten in de beleving van mensen.
Het gaat over overeenkomstigheden in hun beleving; die van moment topt moment variëren.
Zulke overeenkomsten zijn contacten, géén contracten, en zullen van moment tot moment moeten worden bijgesteld en overlegd.

4) De wetten van de zee gaan over zorg voor de Aarde: dit wordt vaak beperkt tot de zorg voor zaken.
Eerder is al uitgelegd dat be-zitten (zitten op) géén grond is voor bezitten.
Eigendom is een misvatting; mensen kunnen slechts voor materie en aarde zorgen.
Ook is al uitgelegd dat zorg voor zaken verschillend is op een boerderij, of in piraterij.

De wetten van de Zee zijn slechts afspraken tussen mensen; en betreffen alléén de omgang met materiële zaken.
De wetten van de Zee zijn daarmee ook alleen maar Reglementen.
De wetten van het Land zijn in die zin ook alleen maar beginselen; Statuten.
De enige wetten die we kennen zijn de kosmische wetten; de natuurwetten zijn daarvan alleen maar een omgevingsgebonden uiting; de rest is slechts afspraken tussen mensen...

Wetten in Dimensies

Zoals je hierboven ziet is elke soort van wetten voorafgegaan door een nummer.
Dat zijn de nummers die corresponderen met de 4 Dimensies van be-leving.
Die vier nummers/dimensies gaan over verschillen in betrokkenheid/beleving.
Het gaat om het samenspel tussen geest, bezieling, beleving en belichaming.

Vanuit de cosmologie is te zien hoe informatie de vorm kreeg van materie.
Daaruit is ook in te zien dat informatie (in formatie) meer fundamenteel is dan materie.
Dat betekent dat er een bepaalde gerichte volgorde is in de wetten van dimensies.
Die volgorde is NIET omkeerbaar: de wetten van materie, gelde niet voor Leven.

Dat heeft te maken met het samenspel tussen de verschillende dimensies.
Dit is lang geleden door de Alchimisten al beschreven.
Daarin gebruikten zij de term Kwintessens, voor het beschrijven van Vrije Keuze.
In het veranderen van Vrijjheidsgraad (vrije Keuze) lisgt de overgang tussen dimensies.

Dat is wat we in ons leven beleven.
Dat is wat in de bankgeld-filosofie wordt ontkend en miskend.
Het is van wezenlijk belang on te begrijpen dat we filosofie van geld niet geld voor mensen.
Dat is vervat in de volgorde van de wetten: de wetten van de Zee (van handel) zijn ondergeschikt aan de Wetten van het land (van mensen)

Leren Leven op/met Aarde

Als je even doordenkt dan kan je inzien dat deze ‘werkelijkheid’ een soort van speeltuin is waar je leert leven.
Een ‘Videogame’ voor een cursus “Schepper”; een ‘Holodeck’.
Een trainingsprogramma voor het leren omgaan met Vrije Keuze.
Een leeromgeving voor het leren leven met alle gevolgen van dien.

Vrije keuze is een gegeven van leven.

Een rots beweegt zich niet vanzelf, en blijft liggen waar die ligt in een omgeving
Een plant staat daar waar die groeit; het zaad groeit daar waar het valt en kan kiemen.
Een dier kan van omgeving veranderen, en soms ook de eigen omgeving veranderen.
Zelfbewuste vormen van leven kunnen hun omgeving aanpassen aan hun behoeften of wensen.

Omgaan met Aarde

De mensheid laat zien dat ze de omgeving kan veranderen.
We kunnen dat duidelijk zien doordat de mensheid haar leefomgeving vernietigt.
Het is tijd dat de mensheid wakker wordt, en de waarde van Aarde inziet.
Dat vereist dat de mens als mensheid, en de mensheid per mens, eigenWaarde be-leeft.

 • Als levend wezen heb je Vrije Keuze en sta je boven alle aardse wetten (je leert omgaan met vrije keuze, om zo de kosmische wetten al doende te leren kennen).
 • Als Vrije Mens ben je Soeverein, en kan niemand enige wet voor je bepalen
  (anders ben je slaaf).
 • Als lid van een gemeenschap ben je alleen gehouden aan overeenkomsten die je zelf beleeft (vandaar: Project LotusBank).
 • Je bent gehouden om je afspraken met anderen na te leven; maar Reglementen voor de omgang met materie (handelsovereenkomsten) gelden nimmer voor mensen of levende wezend; dus niet voor jou.

Het is belangrijk om deze 4 categorieën wetmatigheden van Vrije Keuze te kennen.

Project LotusBank is opgezet om het je mogelijk maken om betrouwbare afspraken te maken (categorie 3) èn om te voorkomen dat anderen inbreuk maken op je vrije wil.
Bankgeld valt onder categorie 4 (zaken reglementen (handelswetten) die NIET voor levende wezens gelden): deze categorie van handels‘wetten’ GELDT NIET VOOR JOU.
Vandaar dat het ook zaak is om in waarderen van mensen géén geld te gebruiken wat ondergeschikt is aan – en bedoeld is voor – verhandelen van goederen van Aarde (lees “They Own it All (Including You)”).

Mensen zijn géén dingen

Er is een enorm groot verschil tussen de vrijheidsgraad van objecten, en de vrije keuze van mensen.
Als mens kies je de omgeving waarin je wilt leven; en optimaliseer je (als mens(heid)) je omgeving.
Dat is waar we ons enorme voorstellingsvermogen  voor hebben; die ‘wereld in ons hoofd’, die we ons kunnen voorstellen zoals we dat wensen.
Als mens zijn we tegelijkertijd mensheid; vandaar dat we over het uitvoeren van die mensen wensen overleggen.

 • Vrije keuze is een basis gegeven van leven, en we delen dat met alle vormen van leven op aarde.

Leren leven met de gevolgen

De Aarde is een oefenomgeving voor het leren omgaan met Vrije Keuze.
Het is een soort van trainingsapparaat, een ‘vergrootglas’ om het effect van Vrije Keuze te ervaren.
Het is vergelijkbaar met het Prisma van Newton; daarin zie je hoe licht uiteenvalt in een regenboog van kleuren.
Op Aarde beleef je in den lijve aan de materie hoe Vrije Keuze uiteenvalt in een cascade van effecten (“A Sequence of Consequences”).

De effecten zien we aan de Aarde (die WIJ momenteel enorm vervuilen).
De effecten zien we in alle vormen van leven op Aarde (met momenteel massa-uitroeiing).
De effecten zien we in alle mensen op Aarde, de hele mensheid (met waanzinnige oorlogen).
De effecten beleef je ook in jezelf, in je eigen lichaam (met massale ziekte en vetzucht).

Het is géén mooi beeld.
Uit wat eerder als is beschreven zien we dat de mensheid is gevormd uit mensen.
Elke mens is daarin verantwoorde-lijk als die niet Response-able denkt en handelt.
Het is dus aan jou, zelf, om een oplossing te scheppen voor de problemen; door ze niet langer te veroorzaken.

Bankgeld als oorzaak van ellende

De problemen die we kennen worden veroorzaakt door (bank)geld; materie-denken.
Door (bank)geld te gebruiken worden mensen behandeld en verhandeld als stukgoed.
Om de problemen op te lossen is het nodig het gebruik van bankgeld te staken.
De oplossing ligt voor de hand: maak je eigen geld; en maak je eigen bank.

Nogmaals: het gaat daarin om het onderkennen van je eigen verantwoordelijkheid.
Nogmaals: het gaat erom dat je niet – ‘voor geld’ - anderen je leven laat bepalen.
Het gaat erom dat je je eigen vrije keuze kan leren bepalen en beleven.
En, vooral, het gaat erom dat samen met anderen te kunnen: de Aarde, alle vormen van leven, en alle mensen.

Je Response-Ability is de oplossing

Alle Vormen van leven hebben Vrije Keuze; dat is exact wat ze onderscheidt van dode materie.
De kunst is ... om je leven te be-leven.
Het gaat erom je leven niet (meer) door anderen te laten bepalen.
Het gaat er dus om, om je soevereiniteit als schepper te be-leven.

De wetmatigheden die daarvoor gelden ‘liggen vast’ in de samenhang van het uniVersum.
Daarin zijn we, in ons leven, de verbindende schakel tussen bewustzijn en materie.
Leven werkt vanuit de wetmatigheden van bewustzijn.
De wetmatigheden vana de materie gelden niet voor beleven van bewustzijn.

Het be-leven van je soevereine vrije keuze hangt samen met respect voor schepping.
De samenhang tuussen informatie en materie speelt zich af in 4 Dimensies.
De relatie daartusen is hiervoor al beschreven: in betokkenheid in/met de omgeving.
De vier vormen van wetten hebben daarmee te maken: het gaat erom je (1) Vrije Keuze als (2) Soeverein met Anderen (3) op Aarde (4) te beleven.

Het gaat hier om wetmatigheden van het universum (niveau 1).
We hebben het niet over wetten van mensen (niveau 3).
En het gaat beslist niet over de reglementen voor omgang met goederen (niveau 4).
Specifiek: de Natuurwetten die we beleven zijn NIET die welke in de klassieke wetenschap worden beschreven (de wetmatigheden van dode materie), maar over de wetmatigheden in de levende natuur, waarvan we deel zijn.

  Wetten van de cultuur zijn betekenisloos, als ze niet de wetten van de natuur verwoorden.
  Wetten van de Natuur die in cultuur worden gebruikt, gelden als vanzelfsprekend.

“Wetten” zijn afspraken; ze hebben géén eigen werkelijkheid; ze hebben géén eigen waarde: het is ‘een tekening op papier’.
Wetten zijn nimmer geldig voor andere mensen dan degenen die de wet hebben ondertekend; wetten zijn geloofsbelijdenissen van de schrijvers van die wetten.
Wetten zijn géén geloof; de hebben géén hogere geldigheid; het zijn veranonymiseerde veralgemeende abstracties (Zie “The Lucifer Principle” van Philip Zimbardo)
Wetten die worden gebruikt om van andere mensen hun leven, gedachten, gedrag of wil te veranderen zijn – volgens de definitie van wet – ongeldig: ze veroorzaken slavernij.

Wil is Wet

In de RegenboogPartij wordt uitgewerkt hoe wil en wet zijn verweven.
Het gaat daarin steeds om het respecteren van Vrije Keuze, in omgang met elkaar.
Het is altijd gebaseerd op de bovenbeschreven 4 dimensies van wetten.
Hieronder staan de principes van de Lotusbank en RegenboogPartij naast elkaar.

Wil = Wet

eigenWaarde

Kosmische wetten

Vrije Keuze

ParleMent

meerWaarde

NatuurWetten

Soevereiniteit

Kiezer - Keizer

waardeRing

Cultuurwetten

Overeenkomst

Klant = Koning

aanDelen

Handelszaken

Afspraak

Telkens speelt hier mee hoe Individu, in Relatie, Groepen van de Mensheid vormen.
Het gaat steeds om de relatie tussen de 4 elementen van de Systeemtheorie.
Daar wordt dat weergegeven als de samenhang tussen Knoop, Tak, Lus en Netwerk.
Het is de relatie tussen een Punt, Lijn, Vlak en Volume in een Tetraëder/Voretex.

Integriteit en gezondheid vereisen dat de samenhang tussen die 4 dimensies klopt.
Dat is weergegeven in de natuurlijke volgorde van de 4 dimensies/wetsvormen.
Daardoor wordt de integriteit tussen deel en geheel bewaakt en bewaard.
Wordt dat omgekeerd (zoals gebeurt met bankgeld) dan gaat de integriteit (van de systeemgrens) verloren.

In onze omgang met onszelf, medemensen, alle vormen van leven en Aarde leren we werken met onze wil (“je wil is wet”) en met kosmische wetten van schepping.
In project Regenboogpartij wordt het aspect van Vrije Keuze, Eigen Wil, Wet en Samenleving verder uitgewerkt.
In de Lotusbank gaat het erom “geld’ige overeenkomst” te kunnen beoefenen.
Dat vereist dat je weet wat je wilt (Holoversity), dat je dat kan uiten (RegenboogPartij) en dat je daarmee betrouwbare afspraken kan maken.

Binnen het Paradijs Poort Project complementeren deze projecten elkaar:

We leren zo om met elkaar uit te wisselen.
We leren dat ook af te stemmen.
De Aarde is een soort van prisma van Newton waarin we elk, samen, vrije keuze be-oefenen; Aan de ene kant gaat er Wil (licht) in, aan de ene kant gaan beleven we de (regenboog aan) gevolgen.

Op basis daarvan daar kan je bijsturen of je ziel inderdaad gecentreerd is in het hele universum.
Dat vermogen ontwikkelen we met alle vormen van leven op aarde; en de Aarde.
In alles wat we doen (en laten) beoefenen we dat en leren daarvan.
Doordat we dat met elkaar kunnen overleggen, leren we samen sneller en meer (Holoversity),
Daardoor ontdekken mensen overeenkomstigheden met elkaar; en kunnen daardoor
op betrouwbare manieren samenwerken: “O, je doet dat ook zo:, of “Wil je me helpen? Jij kan dat kennelijk al wel?”.

Het zijn die overeenkomstigheden waarin mensen alleen elkaar in herkennen  maar ook zichzelf in ((h)er)kennen.
In de zogenaamde ‘handelswetten’ (zakenafspraken) gebeurt het omgekeerde.
Die doen alsof dat wat iemand heeft bedacht voor de omgang met goederen, ook voor anderen zo geldt (alsof zij dat ook zo zouden willen); en zelfs ook voor anderen zou gelden (alsof die stukgoed zijn).
Die stellen dat overeenkomsten niet van binnenuit komen doordat je die ander herkent in jezelf en jezelf herkent in die ander.

Liefde

We zijn allemaal deel van het uniVersum.
Dat principe van universele verbondenheid heet liefde.
Ik gebruik twee definities van liefde, in relatie tot medemensen.
“Liefde”;  met een grote “L” en “liefde”, met een kleine “l”.

Herken je jezelf in een ander, dan is dat liefde met de kleine “l”.
(“oh ik ben zo verliefd”;  die ander spiegelt al je verwachting en is een projectiescherm geworden van al je verwachtingen; je ziet niet die ander, maar jezelf.)
Bij “Liefde”, met de grote “L”, herken je die ander in jezelf.
(‘verdraaid, ja ik kan daar ook mee zitten’. Wat de Boeddhisten “compassion” noemen. “Namasté”.)

Herken je de ander in jezelf, dan herken je ook het Universum in jezelf, en kan jij daarmee omgaan.
Het heeft te maken met onze ‘omgekeerde relatie’ met het uniVersum in ons: het  inVersum.
Zodra we doorzien dat we in alles wat we doen onze (inverse) spiegeling zien, doorzien we onze inbreng in Schepping.
Op dat moment kunnen we ook doorzien en inzien wat de betekenis is van Vrije Keuze (en onze keuze in/tot/om/voor het kiezen van omgaan met Vrije Keuze) in die/elke situatie.

Het gaat niet om wat gebeurt, maar hoe je ermee omgaat

Het gaat dus nooit om de ervaring die je hebt, maar hoe je ermee omgaat (be-leving).
Maar . . .op het moment dat je denkt dat het vastligt (beleving), dan kom je in een soort van gevangenis, de schepping wordt dan ineens niet meer een werkwoord maar een zelfstandig naamwoord en jij bent niet meer schepper maar schepsel: je bent van een levend wezen verworden tot een “ding”, een “object”.
Dat is wat we zien in de zogenaamde bankgeldwetten; daarin wordt je als een ding beschouwd en behandeld (“de omgekeerde wereld”).

Vandaar die opsomming van de rangorde van wetten.
Daarin kan je zien hoe op verschillende niveau andere dimensies van Vrije Keuze spelen.
Vooral kan je daarin zin hoe op andere niveaus je géén vrije keuze hebt; maar dat dit ook betekent dat je geen betrokkenheid hebt met dat niveau van beleving.
Ik zet ze nog even op een rijtje:

 1. de Kosmische wetten. Vrije Keuze is een gegeven van leven.
 2. de Natuurwetten. Uitwisseling van vormen van leven op Aarde.
 3. de Wetten van het Land; hoe mensen met elkaar overeenkomsten maken; overeenkomst(igheid)en tussen mensen. (dat wordt verder opgepakt in de Regenboogpartij; “hoe doe je dat, en hoe kan dat?”.)
 4. de Wet van de Zee, gaat over handel. Handelreglementen (Zorg voor zaken).

Die laatste categorie geldt níet voor levende wezens.
Bankgeld hoort tot die 4e categorie
.
Bankgeld betreft zakenhandel en piraterij; zoals al eerder besproken: al die dingen die aan boord van een schip van Punt A naar Punt B worden vervoerd over de planeet, en soms verloren gaan door on-weer.
Eigenwaarde betreft zadenhandel en boerderij: Het is van een totaal andere orde: waarbij boeren de zaden van de vruchten van het land met elkaar delen, en daardoor meer kunnen laten groeien en bloeien op Aarde; waardoor iedereen daarvan de vruchten kan plukken.

Dat is wat we nu zien de wetten van de zee zijn slechts afspraken tussen mensen als het omgaan met dingen.
Maar een van de problemen die we hebben met de bankwereld en überhaupt met de bestuurswereld en ook met de psychologie van een aantal mensen die denken dat ze anderen als stukgoederen kunnen behandelen.
Dat ze kunnen doen alsof die vrije keuze er niet is.
Vandaar dat ik van de ingenieurwereld ben weggegaan, want die kennen die vrije keuze niet.

  Waar is die vrije keuze?
  Die zit in jezelf.
  Zelfs artsen moeten dat nog leren.
  Doorzie je wat Vrije Keuze is en dat je ermee kan omgaan, dan ben je Schep-per; zie je dat niet dan ervaar je géén vrije keuze en leef je in (wat men noemt) Hel.

Bankgeld doet alsof je geen keuze hebt; en dat geld ‘moet’ gebruiken.
Regeringen doen daaraan mee door dat geld als ‘goed’ te vereisen als “Belasting”.
Dat wordt versterkt door het invoeren van ‘wetten’ die de Aarde monopoliseren.
Daardor wordt je toegang tot de Aarde ontnomen, en kan je niet leven van de natuurlijke overvloed van de Aarde.

Bankgeld maakt van leven op Aarde een Hel.
Zodra je dat doorziet, heb je weer een keuze.
Dan weet je ook dat je Vrije Keuze je eigenWaarde bepaalt.
Dan besef je dat je als schepper deelneemt in de schepping.

De volgorde van de dimensie van wetten is belangrijk.
Keer je de volgorde om, dan maak je van leven een hel.

Herstel je de rangorden, dan breng je dood weer tot leven.
Daarin beleef je dan je Vrije Keuze als schepper.

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]